Spracúvanie osobných údajov v zmluvných vzťahoch

 

Spoločnosť United Automotive Group, s. r. o., so sídlom na Ivanskej ceste 4358/43 v Bratislave 821 04, IČO:50 202 511, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 10982/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) týmto oznamuje dotknutým osobám informácie v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme Prevádzkovateľa:

1. Prevádzkovateľ je v rámci predzmluvných vzťahov, na základe zmluvného vzťahu a udeleného plnomocenstva oprávnený spracúvať osobné údaje fyzickej osoby - jednotlivca (ďalej len "dotknutá osoba").

2. Účelom spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom je plnenie povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu prípadne z plnomocenstva udeleného dotknutou osobou.

3. Rozsah Prevádzkovateľom spracúvaných osobných údajov: titul, meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, rodné číslo, číslo dokladu totožnosti, vlastnoručný podpis, údaje o motorovom vozidle, údaje súvisiace s prevádzkovou motorového vozidla a ďalšie údaje súvisiace s uzatvoreným zmluvným vzťahom a plnomocenstvom.

4. Osobné údaje dotknutej osoby, špecifikované v bode 3. Prevádzkovateľ v nevyhnutných prípadoch sprístupňuje a/alebo poskytuje súdom, orgánom činným v trestnom konaní a ďalším tretím stranám a to len vtedy, ak to Prevádzkovateľovi ukladá osobitný zákon.

5. Ak dotknutá osoba splnomocní Prevádzkovateľa (za účelom vykonania vybraných úkonov), budú osobné údaje v rozsahu požadovanom osobitným predpisom poskytované príslušnému Dopravnému inšpektorátu PZ SR a to najmä údaje o vozidle, údaje súvisiace s prevádzkovou vozidla, údaje z plnomocenstva a ďalšie údaje súvisiace s realizovaným úkonom.

6. Prevádzkovateľ spracúva údaje prostredníctvom vlastných oprávnených osôb, prípadne prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom spracúvať osobné údaje v jeho mene. S aktuálnymi sprostredkovateľmi je dotknutá osoba oboznamovaná pri podpise tohto dokumentu, prípadne informácie o sprostredkovateľoch je možné poskytnúť prostredníctvom infolinky +421 903 456 321, alebo elektronickou formou (e-mailom) na základe požiadavky zaslanej na emailovú adresu autobazar@autogigant.sk.

7. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že zachová mlčanlivosť o údajoch a informáciách, ktoré spracúva. Nevyužije ich pre vlastnú potrebu a bez primeraného právneho základu ich nezverejní, nikomu neposkytne ani nesprístupní. Mlčanlivosť trvá aj po skončení zmluvného vzťahu. Povinnosť mlčanlivosti žiadna z dotknutých strán nemá, ak je to podľa osobitného zákona nevyhnutné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní a vo vzťahu k Úradu na ochranu osobných údajov SR pri plnení jeho úloh. Dotknutá fyzická osoba má na základe § 28 Zákona o ochrane osobných údajov právo od Prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti vyžadovať:

  • potvrdenie, či Prevádzkovateľ spracúva /nespracúva jej osobné údaje,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu ustanovenom Zákonom o ochrane osobných údajov,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Prevádzkovateľ získal osobné údaje na spracúvanie,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
  • likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  • blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu (ak je poskytovaný) pred uplynutím času jeho platnosti.

V prípade uplatnenia práva formou žiadosti zaslanej elektronickou poštou na adresu: autobazar@autogigant.sk sa táto žiadosť považuje za podanú, ak bude následne doručená Prevádzkovateľovi aj písomne najneskôr do piatich (5) dní odo dňa jej odoslania elektronickou poštou.

8. Prevádzkovateľ prijal a v praxi uplatňuje primerané technické, organizačné a personálne opatrenia na ochranu spracúvaných osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

9. Prevádzkovateľ je v zmysle platných právnych predpisov povinný archivovať vybranú časť zmluvnej dokumentácie ako účtovný doklad/podklad počas 10 rokov od skončenia platnosti zmluvného vzťahu.

10. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom budú osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou v predzmluvných vzťahoch bezodkladne zlikvidované.

V Bratislave dňa 01.12.2016AudiBMWFIATFordHUNDAIMERCEDES
OPELPEUGEOTPorscheRenaultŠkodaVOLVOVW