+421 903 456 321    
Ivanská cesta 1920/2
821 04 Bratislava

Reklamačný poriadok autobazáru v Bratislave | Autogigant

REKLAMAČNÝ PORIADOK autobazáru AutoGigant 

Poskytovateľ služieb: United Automotive Group, s.r.o.

Ivanská cesta 4358/43, 821 04 Bratislava

IČO: 50 202 511

IČO DPH: SK2022746396

Zapísaný v obchodnom registri OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 109829/B

PREAMBULA

Týmto reklamačným poriadkom (ďalej iba „RP“) sa upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary predávané (ďalej len „reklamačné konanie“) medzi predávajúcim spoločnosťou United Automotive Group, s. r. o. (ďalej iba „UAG“), ktorá môže byť zastúpená zmluvnými predajcami spoločnosti, najmä, nie však výlučne prevádzkou autobazáru AutoGigant  (ďalej len „predávajúci“) a konečným zákazníkom spotrebiteľom, ktorým je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti  (ďalej „kupujúci“).

RP upravuje reklamačné konanie v najmä súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (všetky menované zákony v znení neskorších právnych predpisov), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

RP sa vzťahuje na všetky tovary a služby predávajúceho ponúkané a poskytované kupujúcemu.

Na účely RP sa reklamáciou rozumie uplatnenie zodpovednosti za chyby tovaru a služieb a vybavením reklamácie a následným ukončením reklamačného konania.

Článok 1

Prevencia

1.1 Uzavretím kúpnej zmluvy, resp. inej scudzovacej zmluvy spotrebiteľ súhlasí s reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený.

Článok 2

Základné podmienky reklamácie

2.1 Každý kupujúci má právo na dodanie tovaru v dobrej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru a obci pri porušení zákonom priznaných práv kupujúceho.

2.2 Každý kupujúci má právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách.

2.3 Kupujúci sa môže proti porušiteľovi domáhať na súde ochrany svojho práv, proti porušeniu práv a povinností ustanovených zákonom s cieľom ochrany spotrebiteľa.

2.4 Predávajúci je povinný:

a) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť kupujúcemu prekontrolovať si správnosť týchto údajov,

b) predávať výrobky v bežnej kvalite; ak kvalita nie je predpísaná, môže predávajúci predávať výrobky v nižšej ako bežnej kvalite, len ak kupujúceho upozorní na všetky rozdiely,

c) predávať výrobky a poskytovať služby za dohodnuté ceny,

d) správne účtovať ceny pri predaji výrobkov,

c) ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, začína lehota, v ktorej sa má tovar dodať, plynúť odo dňa uzavretia zmluvy. Ak však podľa zmluvy má kupujúci splniť určité povinnosti ešte pred dodaním tovaru, začína táto lehota plynúť až odo dňa splnenia tejto povinnosti.

d) zabezpečiť predaj výrobkov spôsobom, ktorý umožňuje ich bezpečné použitie,

e) predviesť kupujúcemu výrobok, ak to povaha výrobku umožňuje.

2.5 Predávajúci nesmie kupujúcemu:

a) ukladať povinnosť bez právneho dôvodu,

b) upierať práva v zmysle čl. 1 tohto RP a § 3 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

2.6 Predávajúci nesmie odmietnuť predať kupujúcemu výrobok, ktorý má vystavený alebo inak pripravený na predaj, ktorá je v jeho prevádzkových možnostiach; nesmie viazať predaj výrobku alebo poskytnutie služby na predaj iného výrobku alebo na poskytnutie inej služby. To neplatí, ak kupujúci nespĺňa podmienky na kúpu podľa právnych predpisov.

2.7 Predávajúci je povinný rezervované výrobky po celý čas rezervácie osobitne označiť s uvedením času, dokedy sú rezervované; platí to aj o zaplatených výrobkoch, ktoré sa nachádzajú v prevádzkarni do času ich prevzatia kupujúcim alebo dodania kupujúcemu.

2.8 Predávajúci nesmie klamať kupujúceho, najmä uvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje, alebo zamlčať údaje o vlastnostiach výrobku alebo o nákupných podmienkach, pričom za klamanie kupujúceho sa považuje tiež ponuka tovaru alebo poskytovanie služieb porušujúcich práva duševného vlastníctva.

2.9 Predávajúci je povinný dodať tovar:

a) v deň, ktorý je uvedený v zmluve,

b) kedykoľvek počas lehoty, ktorá je určená v zmluve, ibaže zo zmluvy alebo z účelu zmluvy, ktorý bol predávajúcemu známy pri uzavretí zmluvy vyplýva, že dobu dodania v rámci tejto lehoty určuje kupujúci,

c) ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, začína lehota, v ktorej sa má tovar poskytnúť, plynúť odo dňa uzavretia zmluvy. Ak však podľa zmluvy má kupujúci splniť určité povinnosti ešte pred poskytnutím tovaru, začína táto lehota plynúť až odo dňa splnenia tejto povinnosti.

2.10 Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu kúpnu zmluvu, v ktorej je minimálne uvedené:

2.10.1 obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo predávajúceho,

2.10.2 adresa prevádzky,

2.10.3 dátum dodania výrobku,

2.10.4 identifikácia tovaru,

2.10.5 cena tovaru a celková cena, ktorú kupujúci zaplatí/zaplatil.

2.11 Pri predaji tovaru s následnou dodávkou musí doklad obsahovať miesto určenia, dátum a čas dodávky.

Článok 3

Zodpovednosť za chyby

3.1 Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má  predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

3.2 Kupujúci je povinný prezrieť tovar najneskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru.

3.3 Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z chýb zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare .

3.4. Pri použitých veciach nezodpovedá za chyby vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

3.5 Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za chyby, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

3.6 Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

3.7 Za chybu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu.

3.8 Za zjavné chyby sú považované chyby zistiteľné pri preberaní tovaru alebo služby, a to najmä množstevný a sortimentný rozdiel alebo nekvalitne poskytovaná služba.

3.9 Zistené zjavné chyby je kupujúci povinný okamžite oznámiť predávajúcemu, ktorý zjedná nápravu formou výmeny tovaru, odstránením reklamovanej chyby tovaru alebo vrátením alebo znížením kúpnej ceny.

3.10 Neskoršie reklamácie tohto typu nebude predávajúci akceptovať a takáto reklamácia je neoprávnená.

3.11 Predávajúci nezodpovedá za chyby, ak:

a)  kupujúci v čase uzavretia kúpnej zmluvy o chybe vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzatvorila, musel vedieť, iba že sa chyby týkajú vlastnosti tovaru, alebo poskytnutej služby, ktoré mal alebo mala mať podľa zmluvy,

b) kupujúci spôsobil chybu tovaru alebo poskytnutej služby sám,

c) kupujúci  pred prevzatím tovaru alebo služby o chybe tovaru alebo služby vedel, resp. bol na chybu alebo chybnú službu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre chybu alebo chybnú službu poskytnutá zľava z ceny tovaru alebo služby,

d) chyby vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,

e) boli porušené ochranné plomby na tovare,

f) boli chyby spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí,

g) sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti,

h) chyby vznikli v dôsledku živelnej katastrofy,

i) boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom,

j) vzniknú na tovare po uplynutí doby životnosti.

3.12 Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť.

3.13 Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

3.14 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

3.15 Ak kupujúci reklamuje výrobok kvôli chybe do 6 mesiacov od zakúpenia, platí, že chyba existovala už v čase predaja.

3.16 Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

3.17 Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide o odstrániteľné chyby, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať.

3.18 Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru, resp. poskytnutie služby navyše.

3.19 Ak vec alebo služba predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec alebo poskytnutá služba má chybu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu alebo poskytnutie adekvátnej služby navyše.

3.20 Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané vo výpredajoch alebo so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej chybe tovaru, túto chybu potom nie je možné reklamovať.

Článok 4

Reklamačný proces

4.1 Predávajúci je povinný kupujúceho riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť formou tohto RP.

4.2 Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo na určenom mieste, to neplatí, ak je na vykonanie opravy určená iná osoba. RP je voľne dostupný na viditeľnom mieste dostupnom kupujúcemu v každej prevádzke predávajúceho.

4.3 Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec prípadne iná na to určená osoba je povinná vybaviť reklamáciu ihneď, v  zložitých prípadoch do troch pracovných dní,  odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu predávaného tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.  Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

4.4 V prevádzkarni musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.

4.5 Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o chybách tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo chybu tovaru alebo chybne poskytnutú službu zistil, a to to predložením chybného tovaru v prevádzkarni alebo preukázaním na chyby poskytnutej služby.

4.6 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie.

4.7 V prevádzkarni musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.

4.8 Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamácii a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.

4.9 Kupujúci, ktorý uplatňuje nároky z chýb, vyplní reklamačný protokol, v ktorom presne popíše chybu tovaru a spôsob akým sa chyba prejavuje, alebo akým spôsobom bola chybne poskytnutá služba a odovzdá chybný tovar predávajúcemu.

4.10 Kupujúci je povinný pri uplatňovaní reklamácie uviesť v reklamačnom formulári nasledujúce informácie: 

4.10.1 doklad o predaji tovaru alebo poskytnutí služby (zmluvu o kúpe)

4.10.2 písomné uvedenie všetkých nedostatkov,

4.10.3 návrh na riešenie reklamácie, resp. požadovaný spôsob riešenia reklamácie

4.10.4 návrh na náhradu škody,

4.10.5 kontaktnú adresu kupujúceho (adresa, telefónne číslo, e-mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie.

4.11 Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

4.12 Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa chyba vyskytla v záručnej dobe. Za tým účelom predloží spotrebiteľ daňový doklad s vyznačeným dátumom zakúpenia výrobku dokazujúci nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho, prípadne riadne a čitateľne vyplnený „Záručný list“ s vyplneným dátumom predaja, pečiatkou predajne a podpisom predavača, ak bol predávajúcim vystavený, dokumentáciu k tovaru a všetky jeho časti pre prípad výmeny, zľavy z kúpnej ceny alebo poskytnutie adekvátnej služby navyše.

4.13 Neúplný alebo neoprávnene zmenený záručný list alebo pokladničný doklad je neplatný.

4.14 Predložiť treba aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou.

4.15 Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok zo strany kupujúceho riadne splnená, reklamácia nebude môcť byť vybavená.

4.16 Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru kupujúcim.

4.17 Práva zo zodpovednosti za chyby veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

4.18 Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za chyby, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci zákazníkom.

4.19 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

4.20 Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

4.21 Záručná doba je 24 mesiacov. Ak ide o použitú vec, zákazník a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

4.22 Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.

4.23 Na žiadosť zákazníka je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať daňový doklad o kúpe.

4.24 Reklamácia môže byť riešená: zľavou z ceny tovaru, odovzdaním opraveného tvaru, odstúpením od zmluvy a vrátením kúpnej ceny tovaru, výmenou tovaru alebo zamietnutím zo strany predávajúceho, podľa typu chyby v súlade s čl. III., bod 3.12 až 3.18.

 4.25 Všetky právom uplatnené reklamácie budú vybavené bezodplatne.

Článok 5

Záverečné ustanovenia

5.1 Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 27.02.2020

5.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto RP bez predchádzajúceho upozornenia.

5.3 Po každej zmene RP sa vyhotoví jeho úplné znenie, ktoré bude dostupné podľa odseku 5.5.

5.4 Reklamačný proces sa riadi RP účinným v znení v čase predaja reklamovaného tovaru alebo poskytovanej a reklamovanej služby.

5.5 RP je dostupný na prevádzkach predávajúceho na viditeľnom mieste dostupnom kupujúcemu.

5.6 Právne vzťahy neupravené týmto RP sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Autobazár AutoGigant

United Automotive Group, s.r.o.