Spracúvanie osobných údajov v zmluvných vzťahoch

 

Spoločnosť United Automotive Group, s. r. o., so sídlom na Ivanskej ceste 4358/43 v Bratislave 821 04, IČO:50 202 511, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 10982/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) týmto oznamuje dotknutým osobám informácie v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme Prevádzkovateľa:

1. Prevádzkovateľ je v rámci predzmluvných vzťahov, na základe zmluvného vzťahu a udeleného plnomocenstva oprávnený spracúvať osobné údaje fyzickej osoby - jednotlivca (ďalej len "dotknutá osoba").

2. Účelom spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom je plnenie povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu prípadne z plnomocenstva udeleného dotknutou osobou.

3. Rozsah Prevádzkovateľom spracúvaných osobných údajov: titul, meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, rodné číslo, číslo dokladu totožnosti, vlastnoručný podpis, údaje o motorovom vozidle, údaje súvisiace s prevádzkovou motorového vozidla a ďalšie údaje súvisiace s uzatvoreným zmluvným vzťahom a plnomocenstvom.

4. Osobné údaje dotknutej osoby, špecifikované v bode 3. Prevádzkovateľ v nevyhnutných prípadoch sprístupňuje a/alebo poskytuje súdom, orgánom činným v trestnom konaní a ďalším tretím stranám a to len vtedy, ak to Prevádzkovateľovi ukladá osobitný zákon.

5. Ak dotknutá osoba splnomocní Prevádzkovateľa (za účelom vykonania vybraných úkonov), budú osobné údaje v rozsahu požadovanom osobitným predpisom poskytované príslušnému Dopravnému inšpektorátu PZ SR a to najmä údaje o vozidle, údaje súvisiace s prevádzkovou vozidla, údaje z plnomocenstva a ďalšie údaje súvisiace s realizovaným úkonom.

6. Prevádzkovateľ spracúva údaje prostredníctvom vlastných oprávnených osôb, prípadne prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom spracúvať osobné údaje v jeho mene. S aktuálnymi sprostredkovateľmi je dotknutá osoba oboznamovaná pri podpise tohto dokumentu, prípadne informácie o sprostredkovateľoch je možné poskytnúť prostredníctvom infolinky +421 903 456 321, alebo elektronickou formou (e-mailom) na základe požiadavky zaslanej na emailovú adresu autobazar@autogigant.sk.

7. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že zachová mlčanlivosť o údajoch a informáciách, ktoré spracúva. Nevyužije ich pre vlastnú potrebu a bez primeraného právneho základu ich nezverejní, nikomu neposkytne ani nesprístupní. Mlčanlivosť trvá aj po skončení zmluvného vzťahu. Povinnosť mlčanlivosti žiadna z dotknutých strán nemá, ak je to podľa osobitného zákona nevyhnutné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní a vo vzťahu k Úradu na ochranu osobných údajov SR pri plnení jeho úloh. Dotknutá fyzická osoba má na základe § 28 Zákona o ochrane osobných údajov právo od Prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti vyžadovať:

  • potvrdenie, či Prevádzkovateľ spracúva /nespracúva jej osobné údaje,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu ustanovenom Zákonom o ochrane osobných údajov,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Prevádzkovateľ získal osobné údaje na spracúvanie,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
  • likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  • blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu (ak je poskytovaný) pred uplynutím času jeho platnosti.

V prípade uplatnenia práva formou žiadosti zaslanej elektronickou poštou na adresu: autobazar@autogigant.sk sa táto žiadosť považuje za podanú, ak bude následne doručená Prevádzkovateľovi aj písomne najneskôr do piatich (5) dní odo dňa jej odoslania elektronickou poštou.

8. Prevádzkovateľ prijal a v praxi uplatňuje primerané technické, organizačné a personálne opatrenia na ochranu spracúvaných osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

9. Prevádzkovateľ je v zmysle platných právnych predpisov povinný archivovať vybranú časť zmluvnej dokumentácie ako účtovný doklad/podklad počas 10 rokov od skončenia platnosti zmluvného vzťahu.

10. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom budú osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou v predzmluvných vzťahoch bezodkladne zlikvidované.

V Bratislave dňa 01.12.2016AudiBMWFIATFordHUNDAIMERCEDES
OPELPEUGEOTPorscheRenaultŠkodaVOLVOVW

Táto webová stránka používa cookies

Pre personalizáciu obsahu a reklám, pre poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti využíváme súbory cookie. Informácie o tom, ako náš web používáte, zdieľame so svojími partnermi pre sociálne média, inzercie a analýzy. Partneri tieto údaje môžo skombinovat s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používáte ich služby. V prípade Vášho súhlasu prosím pokračujte pri prehliadaní webovej stránky a stačte OK.
Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.(Viac informácií)

OK

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na zefektívnenie používateľskej skúsenosti.
Zákon uvádza, že na Vašom zariadení môžeme ukladať súbory cookie, ak sú pre prevádzku týchto stránok nevyhnutné. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme vaše povolenie.
Táto stránka používa rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach.
{* Svoj súhlas môžete kedykoľvek zmeniť alebo odstrániť z Vyhlásenia cookie na našej webovej stránke.
*} Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Pravidlách ochrany osobných údajov. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: autogigant.sk www.autogigant.sk